Voorwaardelijk ouderdomspensioen wordt niet verevend

Appellante en geïntimideerde sub 2 zijn in 1988 gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Het huwelijk is ontbonden in 2010. Geïntimideerde sub 2 heeft als werknemer pensioen opgebouwd bij Cargill. Sinds 1982 is het pensioen opgebouwd bij het Pensioenfonds Cargill. Het ouderdomspensioen bestaat uit een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk deel. De toekenning van het voorwaardelijk ouderdomspensioen vindt plaats op het moment dat de werkgever het ouderdomspensioen heeft gefinancierd. Deze financiering zal plaatsvinden tot 01-01-2021 (in 15 jaar).

 

Appellante en geïntimideerde sub 2 hebben op 23-11-2011 het formulier melding van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen ingevuld en ondertekend. Op basis van de Wet VPS heeft het Pensioenfonds Cargill aan appellante en geïntimideerde sub 2 opgave gedaan van de te verevenen aanspraken op ouderdomspensioen en voorwaardelijk ouderdomspensioen, beide zover deze ten tijde van de echtscheiding waren gefinancierd.

 

Appellante vordert in hoger beroep betaling van het volledige aan haar toekomende deel van het voorwaardelijk ouderdomspensioen (grief 1).

 

Grief 1 faalt. Het voorwaardelijk ouderdomspensioen wordt slechts verevend voor het deel dat ten tijde van de scheidingsdatum is gefinancierd. In artikel 65 lid 1 Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet is bepaald dat voorwaardelijke pensioenaanspraken die nog niet zijn gefinancierd geen pensioen is in de zin van de Pensioenwet. De daadwerkelijke financiering is bepalend voor de vraag of en in hoeverre de aanspraak al dan niet als pensioen wordt gekwalificeerd, en derhalve krachtens de Wet VPS voor verevening in aanmerking komt.

 

Ook grief 2 t/m 4 falen op basis van bovenstaande onderbouwing.

 

Lees de volledige uitspraak.

 

Let op bij voorwaardelijke pensioenaanspraken. Deze worden tegenwoordig apart vermeld op het pensioenoverzicht. Wij nemen dan ook contact op met de pensioenuitvoerder om te achterhalen wat de gefinancierde voorwaardelijke pensioenaanspraken zijn. Deze verwerken we vervolgens in ons rapport pensioen en echtscheiding met een aanvullende toelichting.