Verplichting tot afstorten pensioen dga (ondanks onvoldoende liquide middelen)

Man en vrouw zijn op 26-07-1999 gescheiden. De man is bestuurder en enig aandeelhouder van Terratorium BV. In het echtscheidingsconvenant staat letterlijk vermeld:

 

De man verbindt zich, zowel voor zich in privé als namens Terratorium BV de aan de vrouw toekomende aanspraken onder te brengen bij een solide verzekeraar indien en zodra de [A] besluit de aan de man toekomende pensioenrechten ook op zodanig wijze onder te brengen. Voorts behoudt de vrouw zich het recht voor - en dat recht wordt erkend door zowel Terratorium BV als de man in privé - de aan haar toekomende pensioenrechten te converteren binnen fiscaal toelaatbare grenzen.

 

Op 10-09-2014 heeft de financieel adviseur verzocht om een opgave van de aan de vrouw toekomende pensioenrechten.  De pensioenaanspraken bedragen:

  • Ouderdomspensioen (ingang 60 jarige leeftijd dhr. [gedaagde 4] ): € 16.153 (50% x € 32.305).
  • Tijdelijk overbruggingspensioen (ingang 60 jarige leeftijd dhr [gedaagde 4] tot uiterlijk 65 jaar € 1.180 (50% x € 2.360).
  • Bijzonder partnerpensioen (ingang na overlijden dhr. [gedaagde 4] ) € 22.614 (100% x € 22.614).

De pensioenaanspraken zijn nog steeds ondergebracht in de BV. Partijen hebben veelvuldig met elkaar gecorrespondeerd over de vraag of de pensioenaanspraken van de vrouw veilig zijn en in de toekomst ook daadwerkelijk uitgekeerd kunnen worden. De vrouw vordert dan ook afstorting bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij van het aan haar toekomende verevende ouderdomspensioen.

 

De man geeft aan dat de vrouw heeft aanvaard dat het pensioen in eigen beheer werd gehouden. De rechtbank geeft aan dat in het convenant is vermeld dat de man zich verplicht om, indien hij zijn eigen pensioen zou onderbrengen bij een verzekeraar, ook de aanspraken van de vrouw zouden worden ondergebracht bij een verzekeraar. De gedaagden voert verder aan dat er onvoldoende liquide middelen zijn om de afstorting te effectueren. De activa bestaan uit voorraden natuursteen en keramiek. Daarnaast forse vorderingen op andere groepsmaatschappijen.

 

De rechtbank is van oordeel dat de man onvoldoende heeft onderbouwd dat er onvoldoende liquide middelen zijn om de afstorting te effectueren. De gedaagden hebben niet aangetoond dat zij geen financiering kunnen verkrijgen en dat schuldoverneming door de andere  BV's afstuit op fiscale problemen en afspraak met de huisbankier ABN AMRO.

 

De rechtbank zal de vordering van de vrouw jegens de man dan ook toewijzen en veroordeelt de man ervoor zorg te dragen binnen 14 dagen een zodanig bedrag te betalen als nodig zal zijn om de genoemde pensioenuitkering levenslang te kunnen verrichten aan ABN AMRO Verzekeringen B.V. dan wel aan een door deze aan te wijzen verzekeringsmaatschappij.

 

Lees de volledige uitspraak.

 

In ons rapport pensioen en echtscheiding nemen wij ook pensioen in eigen beheer mee in de doorrekening. Omdat er ook een (actuariële) waarde wordt berekend van pensioenaanspraken heb je meteen inzage in de hoogte van de mogelijk af te storten bedragen. Door de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer zijn veel pensioenvoorzieningen omgezet in een oudedagsverplichting. De partner moet dan wel gecompenseerd worden voor het wegvallen van het ouderdomspensioen en partnerpensioen (indien huwelijkse voorwaarden). Vraag bij een echtscheiding altijd de compensatie overeenkomst op! Indien deze niet aanwezig is dan kunnen wij de 'oude' pensioenaanspraken herrekenen en dan deze alsnog verevenen.