Wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (WPS 2021)

In het wetsvoorstel wordt conversie het uitgangspunt en niet langer verevening

  • De uitvoerder gaat over tot verdeling van het pensioen door middel van conversie tenzij de ex-echtgenoten binnen 6 maanden stukken overleggen waarin afwijkende/andere afspraken zijn overeengekomen.
  • De helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen en de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde partnerpensioen worden omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de tot verdeling gerechtigde echtgenoot.

De pensioenverdeling bij scheiding blijft regelend recht. Partijen kunnen in onderling overleg hier dus nog steeds van afwijken.

 

Net zoals onder de WVPS geldt de WPS 2021 niet voor ongehuwd samenwonenden. Zij kunnen wel overeenkomen dat het pensioen wordt verdeeld conform de WPS 2021, mits de uitvoerder bereid is daaraan mee te werken.

 

Let op: de ongehuwd samenwonende partner heeft wel recht op een bijzonder partnerpensioen op basis van artikel 57 Pensioenwet, maar dus geen recht op verdeling van het ouderdomspensioen.

 

Een eenmaal uitgevoerde conversie kan niet meer worden teruggedraaid. Na inschrijving van de scheiding in de Basis Registratie Personen, informeert de uitvoerder de ex-echtgenoten over de verdeling en geeft de termijn aan waarbinnen de afwijkende afspraken gemeld moeten worden. Zijn er afwijkende afspraken gemaakt, dan dient er dus tijdig actie te worden ondernomen richting uitvoerder.

 

Het pensioen zal in het kader van echtscheiding dus prominenter op de agenda gezet moeten worden

 

Met name de gevolgen van een conversie zullen inzichtelijk gemaakt moeten worden. Denk met name aan het verdwijnen van het partnerpensioen bij conversie. Komt de ex-partner voortijdig te overlijden dan stopt de eventuele alimentatie. In de huidige situatie waar verevening het meest toegepast wordt, gaat dan het bijzonder partnerpensioen in. Na conversie is er geen bijzonder partnerpensioen meer en kan de pensioengerechtigde dus geconfronteerd worden met een ongewenste inkomensachteruitgang. Conversie zal niet in alle gevallen dus de beste oplossing zijn.

 

Met name het partnerpensioen verdient de aandacht bij een toekomstige scheiding. Er wordt minder partnerpensioen toebedeeld en deze verdwijnt (standaard) in de conversie. Deze effecten moeten inzichtelijk gemaakt worden. Standaardconversie of toch afwijkende afspraken?

 

Voor de praktijk

 

Heb je een echtscheidingsdossier, maak gebruik van onze software om de pensioengevolgen inzichtelijk te maken.